Vui lòng đợi...

Nguyễn Xuân Ca

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/10/1980
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Tiến sĩ
Email: canx@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Vật lý chất rắn

Công nghệ nano

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
1998 - 2002 Cử nhân ĐHSP Hà Nội Vật Lý
2003 - 2005 Thạc sĩ ĐHSP Hà Nội Vật Lý
2009 - 2016 Tiến sĩ Viện Vật lý Vật Lý

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Thành thạo Thành thạo Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2003 - 2018 Trường ĐHKH Thái Nguyên Trưởng Khoa

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Vật lý chất rắn, Công nghệ nano

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[22] Removal of Cr(VI) from aqueous solution using magnetic modified biochar derived from raw corncob
Le Phuong Hoang, Văn Hữu Tập, Lan Huong Nguyen, Duy-Hung Mac, Thuy Trang Vu, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca
New Journal of Chemistry (SCI, Q1)
2019
[21] Photoluminescence properties of Cu-doped CdTeSe alloyed quantum dots versus laser excitation power and temperature
Nguyễn Thị Hiền, P.M. Tan, H.T. Van, V.T.K. Lien, P.V. Do, P.N. Loan, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Xuân Ca
Journal of Luminescence (SCI, Q2) 218, 116838
2019
[20] Synthesis, characterization and the photoinduced electron-transfer energetics of CdTe/CdSe type-II core/shell quantum dots
Nguyễn Thị Hiền, T.T.K. Chi, Nguyễn Đình Vinh, H.T. Van, L.D. Thanh, P.V. Do, V.P. Tuyen, Nguyễn Xuân Ca
Journal of Luminescence (SCI, Q2) 217, 116822
2019
[19] Structure, optical properties and energy transfer in potassium-aluminoborotellurite glasses doped with Eu3+ ions
Do Van Phan, Vu Xuan Quang, Ho Van Tuyen, Tran Ngoc, Vu Phi Tuyen, Luong Duy Thanh, Nguyễn Xuân Ca, Nguyen Thi Hien
Journal of Luminescence (SCI, Q2) 216, 116748
2019
[18] Synthesis and optical properties of tunable dual emission copper doped CdTe1-xSex alloy nanocrystals
H.T. Van, Nguyễn Đình Vinh, P.M. Tan, Thuy U.T.D, Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền
Optical Materials (SCI, Q1) 97, 109392
2019
[17] Tunable photoluminescent Cu-doped CdS/ZnSe type-II core/shell quantum dots
V.T.K. Lien, P.M. Tan, Nguyen Thi Hien, Vu Xuan Hoa, T.T.K. Chi, N.X. Truong, V.T.K. Oanh, N.T.M. Thuy, Nguyen Xuan Ca
Journal of Luminescence (SCI, Q2) 215, 116627
2019
[16] Origin of enhanced magnetization in (La,Co) codoped BiFeO3 at the morphotropic phase boundary
L. T. Ha, N. V. Hao, N. T. M. Hồng, P.V. Hai, P. D. Thang, L. V. Nam, P. T. Tho, N. V. Dang, Ca N. X.
Ceramics International (SCI, Q1)
2019
[15] Photoluminescence properties of CdTe/CdTeSe/CdSe core/alloyed/shell type-II quantum dots
N. X. Ca, N. T. Hien, N. T. Luyen, V.T.K. Lien, L.D. Thanh, P.V. Do, N.Q. Bau, T.T. Pham
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 787, 823-830
2019
[14] Using FeO-constituted iron slag wastes as heterogeneous catalyst for Fenton and ozonation processes to degrade Reactive Red 24 from aqueous solution
Văn Hữu Tập, Lan Huong Nguyen, Hoàng Trung Kiên, Tran Thi Pha, Vo Anh Tuan, Phạm Trường Thọ, Nguyễn Xuân Ca
Separation and Purification Technology (SCI, Q1) 224, 431-442
2019
[13] Energy transfer and white light emission of KGdF4 polycrystalline co-doped with Tb3+/Sm3+ ions
Phan Van Do, Vu Xuan Quang, Luong Duy Thanh, Vu Phi Tuyen, Nguyen Xuan Ca, Vu Xuan Hoa, Ho Van Tuyen
Optical Materials (SCI, Q2) 92, 174-180
2019
[12] Optical and Ferromagnetic Properties of Ni-Doped CdTeSe Quantum Dots
N. X. Ca, N. T. Hien, P.N. LOAN, P.M. TAN, U.T.D. THUY, T.L. PHAN, Q.B. NGUYEN
Journal of Electronic Materials (SCI, Q2) 48 (4), 2593–2599
2019
[11] Tunable dual emission in type-I/type-II CdSe/CdS/ZnSe nanocrystals
N.X. Ca, N.T. Hien, P.M. Tan, T.L. Phan, L.D. Thanh, P.V. Do, N.Q. Bau, V.T.K. Lien, H.T. Van, Nguyễn Xuân Ca
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 791, 144-151
2019
[10] An in-depth study of the Judd-Ofelt analysis, spectroscopic properties and energy transfer of Dy3+ in alumino-lithium-telluroborate glasses
Vu Phi Tuyen, Vu Xuan Quang, Phan Van Do, Luong Duy Thanh, Nguyen Xuan Ca, Vu Xuan Hoa, Le Van Tuat, Le Anh Thi, Masayuki Nogami, Nguyễn Xuân Ca
Journal of Luminescence (SCI, Q1) 210, 435-443
2019
[9] Treatment of Hexavalent Chromium Contaminated Wastewater Using Activated Carbon Derived from Coconut Shell Loaded by Silver Nanoparticles: Batch Experiment
Lan Huong Nguyen, Thi Minh Phuong Nguyen, Văn Hữu Tập, Vũ Xuân Hòa, Thi Lan Anh Ha, Nguyễn Thị Hồng Viên, Xuan Hoan Nguyen, Nguyễn Xuân Ca
Water Air Soil Pollut (SCI, Q2) 230, 68
2019
[8] Zeta potential of porous rocks in contact with mixtures of monovalent and divalent electrolytes
Luong Duy Thanh, Rudolf Sprik, Nguyễn Xuân Ca
Geophysical Prospecting (SCI, Q2) 67, 1354–1368
2019
[7] The role of abrasive particle size on erosion characteristics of stainless steel
Q.B. Nguyen, D.N. Nguyen, R. Murray, N.X. Ca, C.Y.H. Lim, M. Gupta, N. X. Ca
Engineering Failure Analysis (SCIE, Q2) 97, 844–853
2019
[6] Near-Infrared Emitting Type-II CdTe/CdSe Core/Shell Nanocrystals: Synthesis and Optical Properties
N. X. Ca, N. T. Hien, N. T. Luyen, P.M.Tan
Advances in Engineering Research and Application 63, 398-407
2018
[5] Electronic Structure and Ferromagnetism in Zincblende Zn1−xCox S Nanoparticles
M. T. Pham, N. X. Ca, P. N. Loan, N. Tran, B. T. Huy, N. T. Dang, T. L. Phan
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism (SCI, Q3)
2018
[4] A fractal model for streaming potential coefficient in porous media
Luong Duy Thanh, Phan Van Do, Nguyen Van Nghia, Nguyen Xuan Ca
Geophysical Prospecting (SCI, Q2) 66 (4), 753-766
2018
[3] Temperature-dependent photoluminescent and Raman studies on type-II CdS/ZnSe core/shell and CdS/CdZnS-ZnCdSe/ZnSe core/intermediate/shell nanoparticles
N. X. Ca, N.Q. Bau, T.L. Phan, V.T.K. Lien, N.T.T. Lieu, N.X. Nghia
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 697, 401-408
2017
[2] Tunable luminescent emission characterization of type-I and type-II systems in CdS–ZnSe core–shell nanoparticles: Raman and photoluminescence study
Nguyen Xuan Ca, V T K Lien, N X Nghia, T T K Chi, The-Long Phan
Nanotechnology (SCI, Q1) 26 (44), 445701
2015
[1] Type-II CdS/ZnSe core/shell heterostructures: UV–vis absorption, photoluminescence and Raman scattering studies
Nguyen Xuan Ca, V.T.K. Lien, N.X. Nghia, T.T.K. Chi, T.L. Phan
Materials Science and Engineering: B (SCI, Q2) 200, 107-116
2015
Công bố trong nước Năm
[13] Ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên độ mở rộng vùng chiết suất âm trong cấu trúc lưới đĩa dựa trên lai hóa plasmon
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[12] Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể Bán dẫn cds pha tạp Cu
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[11] Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang của các nano tinh thể cds pha tạp ni
Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Trường Thọ
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[10] Ảnh hưởng của điều kiện chế tạo đến quá trình mọc mầm và phát triển của nano tinh thể cdse trong hệ phản ứng octadecene – axit oleic
Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Xuân Ca
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[9] Optical properties of eu3+ ions doped aluminosilicate glass
Nguyễn Xuân Ca
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[8] Study on preparation of magnetic fluid Based on synthesized fe3o4 magnetic nanoparticles In water and organic solvents
Nguyễn Xuân Ca
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[7] CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THỂ LÕI/VỎ LOẠI-II CdTe/CdSe VÀ LÕI/VỎ/VỎ LOẠI-II/LOẠI-I CdTe/CdSe/ZnSe
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca
Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 188 (12/2), 9-16
2018
[6] "Mở rộng dải tần từ thẩm âm dựa trên mô hình lai hóa bậc hai cho cấu trúc đối xứng bằng phương pháp mô phỏng "
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Minh Tân
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU
2017
[5] Khảo sát ảnh hưởng của công nghệ ủ nhiệt và hợp phần lên tỉ phần pha sắt từ của hợp kim MnBi
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca
Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm-Đại học Sư phạm 2
2017
[4] Ảnh hưởng của nhiệt độ chế tạo đến sự hình thành và tính chất quang của các nano tinh thể lõi vỏ loại II CdS/ZnSe
Nguyễn Xuân Ca
Tạp chí Hóa học
2013
[3] Influence of Synthesis Conditions on Optical Properties of Water Soluble CdSe and CdSe/CdS Nanocrystals
Chu Viet Ha, Pham Thi Huong Nhai, Nguyen Xuan Ca, Le Tien Ha, Nghiem Thi Ha Lien, Vu Thi Kim Lien
Proceeding of the 6th Solid State Physics and Material Science Conference (SPMS-2009) , 969-973
2009
[2] Photoluminescent Properties of Water soluble CdSe/CdS Nanocrystals
Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Pham Thi Huong Nhai, Le Tien Ha, Nguyen Xuan Ca, Tran Hong Nhung
Proceeding of the 6th Solid State Physics and Material Science Conference (SPMS-2009) , 679-682
2009
[1] Photoluminescence properties of Mn-doped CdS and CdS/ZnS semiconductor nanocrystals
Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Trieu Thi Thu Thuy, Vu Thi Hong Hanh, Pham Thai Cuong, Le Tien Ha, Nguyen Xuan Ca, Pham Thu Nga
Advances in Natural Sciences 8 (3), 201 – 208
2007

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Độ từ hoá của bán dẫn từ pha loãng; CS2006-07; 2006 - 2006
[2] Xây dựng bài giảng điện tử môn cơ học lượng tử; CS2007-05; 2007 - 2008
[3] Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của cấu trúc nano dị chất loại II CdS/ZnSe; ĐH2011-07-07; 2011 - 2012
[4] Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang phổ phụ thuộc nhiệt độ và hiệu ứng uốn cong vùng năng lượng của các nano tinh thể loại II có cấu trúc lõi/vỏ CdTe/CdSe và lõi/đệm/vỏ CdTe/CdTel-xSex/CdSe; 103.02-2017.350; 2018 - 2021

Thành viên tham gia:

[1] Nghiên cứu chế tạo Laser vi cấu phát xạ trong vùng hồng ngoại trên cơ sở thuỷ tinh pha tạp eribium nồng độ cao; B2004-06-04; 2004 - 2005
[2] Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Vật lý bán dẫn (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 4 ngành cử nhân Vật lý; T2008-TN08-07; 2008 - 2009
[3] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Điện động lực học; CS2011-30; 2011 - 2011
[4] Ảnh hưởng của tham số cấu trúc lên độ tổn hao điện từ của vật liệu có chiết suất âm; ĐH2012-TN07-07; 2012 - 2013
[5] Chế tạo và nghiên cứu chức năng hóa bề mặt của các hạt nano ormosil định hướng ứng dụng trong đánh dấu sinh học; ĐH2012-TN07-12; 2012 - 2013
[6] Nghiên cứu sự tương tác của sóng điện từ với giả vật liệu (metamaterials); ĐH2014-TN07-02; 2014 - 2015

Hướng dẫn Luận án / Luận văn

Thạc sĩ:

[1] Lê Đắc Duẩn; Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể loại II CdSe/CdTe dạng tetrapod (2019)
[2] Nguyễn Thị Thảo; Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể loại I-loại II lõi/vỏ/vỏ CdTe/CdSe/CdS (2019)
[3] Trần Thị Hồng Gấm; Nghiên cứu ảnh hưởng của công suất kích thích và nhiệt độ đến tính chất quang của các nano tinh thể lõi/vỏ CdTe/CdSe (2019)

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

Tuyển tập các đề thi trắc nghiệm Vật lý đại cương 1

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2018