Vui lòng đợi...

Phạm Trường Thọ

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/12/1986
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Tiến sĩ
Email: thopt@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Vật lý

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2005 - 2009 Cử nhân Đại học Khoa học Vat ly
2011 - 2013 Thạc sĩ Đại học Khoa học và công nghệ hà nội Vat ly
2015 - 2018 Tiến sĩ Đại học Hankuk Hàn Quốc Vat ly

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[11] Structural transition, electrical and magnetic properties of Cr doped Bi0.9Sm0.1FeO3 multiferroics
P.T. Phong, N.H. Thoan, N.T.M. Hong, N. V. Hao, L. T. Ha, T.N. Bach, T.D. Thanh, C. T. A. Xuan, N.V. Quang, N. V. Dang, T.A. Ho, P. T. Tho
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 813
2019
[10] Origin of enhanced magnetization in (La,Co) codoped BiFeO3 at the morphotropic phase boundary
L. T. Ha, N. V. Hao, N. T. M. Hồng, P.V. Hai, P. D. Thang, L. V. Nam, P. T. Tho, N. V. Dang, Ca N. X.
Ceramics International (SCI, Q1)
2019
[9] Crystal structure, magnetic properties, and magnetization variation in Bi0.84La0.16Fe1-xTixO3 polycrystalline ceramic
P. T. Tho, N.X. Nghia, L.H. Khiem, N. V. Hao, L. T. Ha, Hoa.V.X., C. T. A. Xuan, B.W. Lee, N. V. Dang
Ceramics International (SCI, Q1) 45 (3), 3223-3229
2019
[8] Investigation of crystal structure and magnetic properties in Zn doped Bi0.84La0.16FeO3 ceramics at morphotropic phase boundary
P. T. Tho, N. V. Dang, N.X.Nghia, L.H.Khiem, C. T. A. Xuan, H.S.Kim, B.W.Leea
Journal of Physics and Chemistry of Solids (SCI, Q2) 462, 157-162
2018
[7] Intrinsic exchange bias and vertical hysteresis shift in Bi0.84La0.16Fe0.96Ti0.04O3
P. T. Tho, D.H.Kim, T.L.Phan, N. V. Dang, B.W.Lee
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (SCI, Q1) 462, 172-177
2018
[6] Electronic structure and magnetic properties of Al-doped Ca2Fe2O5 brownmillerite compounds
T. L. Phan, N. Tran, P. T. Tho, B. T. Huy, N. T. Dang, D. S. Yang, B. W. Le
Journal of the American Ceramic Society (SCI, Q1) 101 (5), 2181-2189
2018
[5] Crystal structure and magnetic properties of Ti-doped Bi0.84La0.16FeO3 at morphotropic phase boundary
P. T. Tho, E.M.Clements, D.H.Kim, N.Tran, M.S.Osofsky, M.H.Phan, T.L.Phan, B.W.Lee
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 741, 59-64
2018
[4] Crystalline and Electronic Structures and Magnetic and Electrical Properties of La-Doped Ca2Fe2O5 Compounds
T.L. Phan, P. T. Tho, N. Tran, D.H. Kim, B.W. Lee, D.S. Yang, D.V. Thiet, S.L. Cho
Journal of electronic materials (SCI, Q2) 47 (1), 188–195
2018
[3] Magnetic and magnetocaloric properties of La0.6Ca0.4–xCexMnO3
T.A. Ho, S.H. Lim, C.M. Kim, M.H. Jung, T.O. Ho, P. T. Tho, T.L.Phan, S.C.Yu
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (SCI, Q1) 438, 52-59
2017
[2] Magnetic and magnetocaloric properties of La0.7Ca0.3Mn1−xZnxO3
T.A. Ho, S.H. Lim, P. T. Tho, T.L. Phan, S.C. Yu
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (SCI, Q2) 426, 18-24
2017
[1] Microwave absorption properties of dielectric La1.5Sr0.5NiO4 ultrafine particles
Chu Thi Anh Xuan, Pham Truong Tho, Doan M. Quang, Ta N. Bach, Tran D. Thanh, Ng T.H. Le, Do H. Manh, Nguyen X. Phuc, Dao N. H. Nam
IEEE Transactions On Magnetics (SCI, Q1) 50 (6), 2306693
2014
Công bố trong nước Năm
[3] Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang của các nano tinh thể cds pha tạp ni
Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Trường Thọ
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[2] Crystal structures and magnetic properties of Bi0.84La0.16Fe0.98Ti0.02O3 Polycrystalline ceramic
Chu Thị Anh Xuân, Phạm Trường Thọ, Nguyễn Văn Đăng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU
2017
[1] Nghiên cứu khả năng hấp thụ sóng vi ba của các hạt nano điện môi La1,5Sr0,5NiO4
Chu Thị Anh Xuân, Phạm Trường Thọ, Đoàn Mạnh Quang, Tạ Ngọc Bách, Nguyễn Xuân Phúc, Đào Nguyên Hoài Nam
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học VN
2015

Đề tài / Dự án

Thành viên tham gia:

[1] Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano; B2010-TN06-02; 2010 - 2011
[2] Nghiên cứu hiệu ứng điện-từ trên một số vật liệu multiferroic cấu trúc ABO3 dạng đơn chất và composite; ĐH2012-TN07-10; 2012 - 2013
[3] Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các giả vật liệu hấp thụ hoàn toàn định hướng ứng dụng làm cảm biến plasmon; ĐH2014-TN07-06; 2014 - 2015