Vui lòng đợi...

Mai Thị Lan Anh

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/05/1983
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: anhmtl@tnus.edu.vn, anhmtl@tnu.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:

Khoa học môi trường

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2001 - 2005 Cử nhân Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội Khoa học Đất
2005 - 2007 Thạc sĩ Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội Khoa học Đất

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo
Tiếng Anh Thành thạo Thành thạo Thành thạo

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2005 - 2020 Đại học Khoa học Thái Nguyên Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Giảng viên

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[7] Immobilization of heavy metals in contaminated soil after mining activity by using biochar and other industrial by-products: the significant role of minerals on the biochar surfaces
Van Minh Dang, Stephen Joseph, Van Huu Tap, Mai Thi Lan Anh, Thi Minh Hoa Duong, Simon Weldon, PaulMunroe, David Mitchell, Sarasadat Taherymoosavi
Environmental Technology (SCI, Q1) , 16
2018
[6] Quantifying the greenhouse gas reduction benefits of utilising straw biochar and enriched biochar
Mai Thị Lan Anh
Energy Procedia
2016
[5] Biochar use for climate-change mitigation in rice cropping systems
Mai Thị Lan Anh
Journal of Cleaner Production
2016
[4] Biochar Treatment and its Effects on Rice and Vegetable Yields in Mountainous Areas of Northern Vietnam
Mai Thị Lan Anh
International Journal of Agricultural and Soil Science
2016
[3] Organic matter and water management strategies to reduce methane and nitrous oxide emissions from rice paddies in Vietnam
Arjun Pandey, Van Trinh Mai, Duong Quynh Vua, Thi Phuong Loan Bui, Mai Thi Lan Anh, Lars Stoumann Jensena, Andreas de Neergaard
Agriculture, Ecosystems and Environment (SCI, Q1) 196, 137-146
2014
[2] North of VietNam villages lead the way in the use of biochar; building on an indigenous knowledge base
Mai Thị Lan Anh
International Biochar initiative, Join IBI
2013
[1] North Vietnam Villagers Develop Strategies to Help Combat Global Warming and Improve Household Health; Results of First 18 months Of Village Biochar Program
Mai Thị Lan Anh
International Biochar Initiative
2013
Công bố trong nước Năm
[9] Ô nhiễm kim loại nặng trong đất sau khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ chì kẽm làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh
Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam
2017
[8] Nghiên cứu sử dụng tro bay và apatit để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên
Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh, Hoàng Trung Kiên
Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam
2017
[7] Đánh giá nguồn nguyên liệu sản xuất than sinh học (Biochar) và tro bay và nhu cầu xử lý đất ô nhiễm kim loai nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên
Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU
2017
[6] Alalysis biochar properties made from sawdust and its effect to brassica rapa chinensis seeds
Mai Thị Lan Anh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU
2016
[5] Đặc điểm hóa sinh học của một số yếu tố môi trường đất lúa tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên
Mai Thị Lan Anh, Stephen Joseph, Lukas Van Zwieten, Hoàng Trung Kiên, Hoàng Lâm, Văn Hữu Tập
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2014
[4] Nghiên cứu động thái của một số yếu tố môi trường đất trong ruộng lúa vụ mùa dưới các hình thức quản lý nước và phân hữu cơ khác nhau
Mai Thị Lan Anh
Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
2013
[3] Kết hợp keo tụ và fenton xử lý các thành phần hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn
Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Mai Thị Lan Anh, Chu Thị Hồng Huyền
Tạp chí Khoa học và Công nghệ,-TNU 96 (8), 261-265
2012
[2] Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và chỉ số liều lượng rủi ro của chì (Pb) từ gạo tại một số làng nghề tái chế kim loại tỉnh Bắc Ninh
Mai Thị Lan Anh
Tạp chí KHCN Việt Nam
2012
[1] Đánh giá chất lượng than sinh học sản xuất từ một số loại vật liệu hữu cơ phổ biến ở miền bắc Việt Nam
Mai Thị Lan Anh
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2012

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa học môi trường; CS2011-10; 2011 - 2011
[2] Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến cân bằng cacbon trong đất lúa nước hướng đến giảm phát thải khí nhà kính (CH4, CO2); ĐH2012-TN07-16; 2012 - 2013

Thành viên tham gia:

[1] Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Cơ sở thổ nhưỡng và môi trường đất (2 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 2 ngành KHMT; T2008-TN08-12; 2008 - 2009
[2] Xử lý các thành phần hữu cơ (COD) trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn bằng ozon; ĐH2011-07-03; 2011 - 2012