Vui lòng đợi...

Nguyễn Văn Đăng

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/12/1975
Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh khoa học: Phó giáo sư (2017)
Email: dangnv@tnus.edu.vn,

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
1995 - 1999 Cử nhân trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên Vật lý
2001 - 2003 Thạc sĩ Viện Vật lý - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Vật lý chất rắn
2007 - 2012 Tiến sĩ Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Khoa học Vật liệu (Vật liệu điện tử)

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
1999 - 2006 Khoa Vật lý trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - ĐH Thái Nguyên Giảng viên
2006 - 2017 Khoa Vật lý và Công nghệ trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên Trưởng Khoa
2014 - 2019 trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên Phó Hiệu trưởng
2019 ~ trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên Hiệu trưởng

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[41] Composites (1 − x)La0.7Ca0.3MnO3/xLa0.7Sr0.2Ca0.1MnO3: Electrical transport properties and enhancing of low-field-magnetoresistance and colossal magnetoresistance
L.H. Nguyen, L.X. Hung, N.X. Phuc, P.H. Nam, L.T.T. Ngan, N. V. Dang, L.V. Bau, P.H. Linh, P.T. Phong
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) (849), 156607
2020
[40] Structural transition and magnetic properties of Mn doped Bi0.88Sm0.12FeO3 ceramics
N. T. Hien, N. D. Vinh, N. V. Dang, T. T. Trang, V. H. Tap, T. T. Thao, L. T. Hue, P. T. Tho
RSC Advances (SCI, Q1) (10), 11947–11965
2020
[39] Facile synthesis of graphene oxide from graphite rods of recycled batteries by solution plasma exfoliation for removing Pb from wate
Nguyen Van Hao, Nguyen Van Dang, Do Hoang Tung, Pham The Tan, Nguyen Van Tu, Pham Van Trinh
RSC Advances (SCI, Q1) 128 (10), 41237–41247
2020
[38] Structural, magnetic, and electrical properties of Ti-doped La0.7Ba0.3Mn1-xTixO3 (0≤ x≤ 0.3) ceramics
L.H. Nguyen, N.T. Dang, N. V. Dang, L.V. Bau, P.H. Nam, L.T.H. Phong, D.H. Manh, P.T. Phong
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) , 157831
2020
[37] Critical behavior of polycrystalline Pr0.7Ca0.1Sr0.2MnO3 exhibiting the crossover of first and second order magnetic phase transitions
Nguyen Thi Dung, Y. Pham, Dao Son Lam, Nguyen Van Dang, A.G. Gamzatov, A.M. Aliev, D.-H. Kim, S.-C. Yu, Tran Dang Thanh
Journal of Materials Research and Technology (SCI, Q1) 9 (6), 12747- 12755
2020
[36] Influence of isothermal structural transition on the magnetic properties of Cr doped Bi0.86Nd0.14FeO3 multiferroics
P.T. Phong, U. Salazar-Kuri, V. H. Tap, N. V. Khien, N. V. Dang, P. T. Tho
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) (823), 153887
2020
[35] Structural transition, electrical and magnetic properties of Cr doped Bi0.9Sm0.1FeO3 multiferroics
P.T. Phong, N.H. Thoan, N.T.M. Hong, N. V. Hao, L. T. Ha, T.N. Bach, T.D. Thanh, C. T. A. Xuan, N.V. Quang, N. V. Dang, T.A. Ho, P. T. Tho
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 813
2019
[34] Origin of enhanced magnetization in (La,Co) codoped BiFeO3 at the morphotropic phase boundary
L. T. Ha, N. V. Hao, N. T. M. Hồng, P.V. Hai, P. D. Thang, L. V. Nam, P. T. Tho, N. V. Dang, Ca N. X.
Ceramics International (SCI, Q1)
2019
[33] Magnetic field dependence of Griffith phase and critical behavior in La0.8Ca0.2MnO3 nanoparticle
P.T. Phong, L.T.T. Ngan, L.V. Bau, N.X. Phuc, P.H. Nam, L.T.H. Phong, N. V. Dang, In-Ja Lee
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (SCI, Q1) (475), 374-381
2019
[32] Crystal structure, magnetic properties, and magnetization variation in Bi0.84La0.16Fe1-xTixO3 polycrystalline ceramic
P. T. Tho, N.X. Nghia, L.H. Khiem, N. V. Hao, L. T. Ha, Hoa.V.X., C. T. A. Xuan, B.W. Lee, N. V. Dang
Ceramics International (SCI, Q1) 45 (3), 3223-3229
2019
[31] Magnetic field dependence of Griffith phase and critical behavior in La0.8Ca0.2MnO3 nanoparticles
P.T. Phong, L.T.T. Ngan, L.V. Bau, N.X. Phuc, P.H. Nam, L.T.H. Phong, N. V. Dang, In-Ja Lee
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (SCI, Q1) 475, 374-381
2018
[30] Characteristics and mechanisms of cadmium adsorption onto biogenic aragonite shells-derived biosorbent: Batch and column studies
Huu Tap Van, Lan Huong Nguyen, Nguyen Van Dang, Xuan Hoan Nguyen, Thanh Hai Nguyen, Tien Vinh Nguyen, Saravanamuth Vigneswaran, Jörg Rinklebe, Hai Nguyen Tran
Journal of Environmental Management (SCI, Q1)
2018
[29] Investigation of crystal structure and magnetic properties in Zn doped Bi0.84La0.16FeO3 ceramics at morphotropic phase boundary
P. T. Tho, N. V. Dang, N.X.Nghia, L.H.Khiem, C. T. A. Xuan, H.S.Kim, B.W.Leea
Journal of Physics and Chemistry of Solids (SCI, Q2) 462, 157-162
2018
[28] Intrinsic exchange bias and vertical hysteresis shift in Bi0.84La0.16Fe0.96Ti0.04O3
P. T. Tho, D.H.Kim, T.L.Phan, N. V. Dang, B.W.Lee
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (SCI, Q1) 462, 172-177
2018
[27] Magnetic and critical properties of Pr0.6Sr0.4MnO3 nanocrystals prepared by a combination of the solid state reaction and the mechanical ball milling methods
Nguyen Thi Dung, Dinh Chi Linh, Pham Duc Huyen Yen, Seong Cho Yu, Nguyen Van Dang, Tran Dang Thanh
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (Scopus, Q2) 9 (2), 1-7
2018
[26] Magnetic and critical properties of Pr0.6Sr0.4MnO3 nanocrysatls prepared by a combination of the solid state reaction and the mechanical ball milling methods
Nguyen Thi Dung, Dinh Chi Linh, Pham Duc Huyen Yen, Seong Cho Yu, Nguyen Van Dang, Tran Dang Thanh
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (Scopus, Q2)
2018
[25] Tuning the magnetic phase transition and the magnetocaloric properties of La0.7Ca0.3MnO3 compounds through Sm-doping
Tran Dang Thanh, Nguyễn Thị Dung, Nguyen Van Dang, Le Viet Bau, Hong-Guang Piao, The Long Phan, Pham Duc Huyen Yen, Kieu Xuan Hau, Dong-Hyun Kim,, Seong-Cho Yu
AIP Advances (SCIE, Q2) 8 (3)
2018
[24] Griffiths-like phase, critical behavior near the paramagnetic-ferromagnetic phase transition and magnetic entropy change of nanocrystalline La0.75Ca0.25MnO3
P.T.Phong, L.T.T.Ngan, N. V. Dang, L.H.Nguyen, D.M.Thuy, N.D.Tuan, L.V.Bau, I.J.Lee
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (Q1) 449, 558-566
2018
[23] Electronic structure and magnetic properties of BaTi1-xMnxO3
N. V. Dang, N.T.Dang, T.A.Ho, N.Tran, T.L.Phan
Current Applied Physics (SCI, Q2) 18 (2), 150-154
2018
[22] Critical phenomena and estimation of the spontaneous magnetization by a magnetic entropy analysis of La0.7Sr0.3Mn0.94Cu0.06O3
P. T. Phong, L. T. T. Ngan, L. V. Bau, N. M. An, L. T. H. Phong, N. V. Dang, In-Ja Lee
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science (SCI, Q1) 49 (1), 385-394
2018
[21] Study of critical behavior using the field dependence of magnetic entropy change in La0.7Sr0.3Mn1-xCuxO3 (x = 0.02 and 0.04)
P.T.Phong, L.T.T.Ngan, L.V.Bau, P.H.Nam, P.H.Linh, Dang Nguyen Van, In JaLee
Ceramics International (SCI, Q1) 43 (18), 16859-16865
2017
[20] A Coexistence of Short- and Long-Range Ferromagnetic Interactions in La1-xKxMnO3 Compounds
Yikyung Yu, Dinh Chi Linh, Tran Dang Thanh, Pham Ngoc Dan, Nguyen Van Dang, Hong-Guang Piao, Danie M. Tartakovsy
IEEE Transactions on Magnetics (SCI, Q2) 35 (11), 63
2017
[19] Structure, Magnetic, and Electrical Properties of La2NiO4+δ Compounds
Tran Dang Thanh, H. T. Van, D. T. A. Thu, L. V. Bau, Nguyen Van Dang, D. N. H. Nam, L. V. Hong, Seong-Cho Yu
IEEE Transactions on Magnetics (SCI, Q2) 53 (11), 131
2017
[18] Landau mean-field analysis and estimation of the spontaneous magnetization from magnetic entropy change in La0.7Sr0.3MnO3 and La0.7Sr0.3Mn0.95Ti0.05O3
P.T. Phong, N. V. Dang, L.V. Bau, N.M. An, In-Ja Lee
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 698, 451-459
2017
[17] Crystal Structure Studies of Iron Doped BaTiO3 Ferroelectric by Means of Neutron Diffraction
Nguyễn Văn Đăng
Journal of Surface Investigation X-ray Synchrotron and Neutron Techniques
2016
[16] Prediction of magnetocaloric effect in La0.8SrxCa0.2−xMnO3 compounds (x = 0.05, 0.1 and 0.15) with a first-order magnetic phase transition
P.T. Phong, N. V. Dang, L.V. Bau, N.M. An, In-Ja Lee
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 683, 67-75
2016
[15] Magnetic and magnetocaloric properties of selected Pb-doped manganites
P. T. Phong, L. T. Duy, L. V. Bau, N. V. Dang, D. H. Manh, In-Ja Lee
Journal of Electroceramics (SCI, Q2) 36 (1), 58-64
2016
[14] Structural, optical and conductivity properties of BaTi1-xNixO3
P.T. Phong, L.T.H. Phong, Nguyen Van Dang, D.H. Manh, I.-J. Lee
Ceramics International (Q1) 42 (6), 7414-7421
2016
[13] Structural Polymorphism of Mn-Doped BaTiO3
N.T. Dang, D. P. Kozlenko, T. L. Phan, S. E. Kichanov, N. V. Dang, T.D. Thanh, L.H. Khiem, S.H. Jabarov, T.A. Tran, D.B. Vo, B. N. Savenko
Journal of Electronic Materials (SCI, Q2) 45 (5), 2477-2483
2016
[12] Neutron-diffraction study of the crystal structure of BaTiO3 ferroelectric doped with iron
D. P. Kozlenko, N. T. Dang, S. E. Kichanov, The-Long Phan, N. V. Dang, L. H. Khiem, E. V. Lukin, B. N. Savenko
Journal of Surface Investigation (Scopus, Q3) 10 (2), 370-374
2016
[11] Effect of Pb substitution on structural and electrical transport of La0.7Ca0.3-xPbxMnO3 (0 ≤ x ≤ 0.3) manganites
P.T. Phong, N. V. Khien, N. V. Dang, D.H. Manh, L.V. Hong, In-Ja Lee
Physica B: Condensed Matter (SCI, Q2) 446-447, 44-49
2015
[10] Effect of Fe3+ substitution on structural, optical and magnetic properties of barium titanate ceramics
Nguyen Van Dang, Nguyen Thi Dung, P.T. Phong, In-Ja Lee
Physica B: Condensed Matter (SCI, Q2) 457, 103-107
2015
[9] Dielectric Resonance Effect with Negative Permittivity in a La1.5Sr0.5NiO4+δ Ceramic
Tran Dang Thanh, Nguyen Van Dang, Le Van Hong, The-Long Phan, Seong-Cho Yu
Journal of the Korean Physical Society (SCI, Q3) 65 (10), 1663-1668
2014
[8] Electron-spin-resonance Spectra and Ferroelectricity of BaTi1−xFexO3
D. Ginting, S. C. Yu, T. L. Phan, N. V. Dang, T. D. Thanh, V. D. Lam
Journal of the Korean Physical Society (SCI, Q3) 62 (12), 2128–2132
2013
[7] Enhanced low-field- magnetoresistance and Electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/ BaTiO3 composites
P.T. Phong, D.H. Manh, N. V. Dang, L.V. Hong, I.J. Lee
Physica B: Condensed Matter (SCI, Q2) 407 (18), 3774–3780
2012
[6] Influences of annealing temperature on structural characterization and magnetic properties of Mn-doped BaTiO3 ceramics
The-Long Phan, P. Zhang, D. Grinting, S. C. Yu, N. X. Nghia, N. V. Dang, V. D. Lam
Journal of Applied Physics (SCI, Q1) 112 (1), 013909
2012
[5] Structural phase separation and optical and magnetic properties of BaTi1−xMnxO3 multiferroics
N. V. Dang, The-Long Phan, T. D. Thanh, V. D. Lam, L. V. Hong
Journal of Applied Physics (SCI, Q1) 111 (11), 113913
2012
[4] Structure of BaTi1-xFexO3-δ multiferroics using X-ray analysis
N. V. Dang, Ha M. Nguyen, Pei-Yu Chuang, T. D. Thanh, V. D. Lam, Chih-Hao Lee, L. V. Hong
Chinese Journal of Physics (SCI, Q3) 50 (2), 262-270
2012
[3] Structural, optical and magnetic properties of polycrystalline BaTi1−xFexO3 ceramics
Nguyen Van Dang, T.D. Thanh, L. V. Hong, V.D. Lam, The-Long Phan
Journal of Applied Physics (SCI, Q1) 110, 043914
2011
[2] Structure and magnetism of BaTi1-xFexO3-δ multiferroics
N. V. Dang, Ha M. Nguyen, Pei-Yu Chuang, Jie-Hao Zhang, T. D. Thanh, Chih-Wei Hu, Tsan-Yao Chen, Hung-Duen Yang, V. D. Lam, Chih-Hao Lee, L. V. Hong
Journal of Applied Physics (SCI, Q1) 111 (7), 07-915
2011
[1] Tetragonal and hexagonal polymorphs of BaTi1-xFexO3-δ  multiferroics using x-ray and Raman analyses
Ha Minh Nguyen, Dang Nguyen Van, Pei-Yu Chuang, T. D. Thanh, Chih-Wei Hu, Tsan-Yao Chen, D. V. Lam, Chih-Hao Lee, L. V. Hong
Applied Physics Letters (SCI, Q1) 99 (20), 202501
2011
Công bố trong nước Năm
[6] Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp (Sm, Co)
Chu Thị Anh Xuân, Lê Tiến Hà, Lô Thị Huế, Nguyễn Văn Khiển, Nguyễn Thị Khánh Vân, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Trường Thọ
TNU Journal of Science and Technology 225 (9), 112-117
2020
[5] Ảnh hưởng của điều kiện chế tạo tới khả năng hấp phụ methylene xanh của vật liệu graphene chế tạo bằng phương pháp điện hóa
Phạm Văn Hảo, Hà Xuân Linh, Phùng Thị Oanh, Phan Ngọc Hồng, Nguyễn Nhật Huy, Đặng Văn Thành, Nguyễn Văn Đăng
Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam 3 (9), 9-14
2020
[4] Tham số tới hạn trong các perovskite La0.7Sr0.3Mn1-xMxO3 (x = 0, 0.05; M = Al, Ti)
Lê Viết Báu, Trịnh Thị Huyền, Trịnh Thị Chung, Trần Thị Duyên, Nguyễn Văn Đăng
TNU Journal of Science and Technology 6 (225), 101-108
2020
[3] Nghiên cứu tính chất từ và nhiệt từ trị của hệ hạt nanô Co0,4Zn0,6Fe2O4
Phạm Hồng Nam, Phạm Thị Hồng Hoa, Vũ Hồng Kỳ, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Thanh Phong, Đỗ Hùng Mạnh
TNU Journal of Science and Technology 15 (208), 191-196
2019
[2] Pha Griffith và ước lượng hiệu ứng từ nhiệt trong vật liệu na nô La0.78Ca0.22MnO3
Phạm Thanh Phong, Phạm Hồng Nam, Tạ Ngọc Bách, Lưu Hữu Nguyên, Lê Viết Báu, Lê Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Văn Đăng
TNU Journal of Science and Technology 15 (208), 3-10
2019
[1] Điều biến trường trao đổi dịch và lực kháng từ theo phương vuông góc trong màng đa lớp [Co/Pd]/IrMn
Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Cao Thị Thanh Hải, Đinh Hùng Mạnh, Đỗ Hùng Mạnh, Vũ Đình Lãm, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Thị Ngọc Anh
TNU Journal of Science and Technology 7 (200), 141-148
2019

Bằng sáng chế

1- Lê Trọng Lư, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Ngô Thanh Dung, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Thế Tâm, Đinh Lan Chi, Hoàng Đức Minh, Trần Trung Kiên, Hoàng Thu Hà, Phạm Hồng Nam, Nguyễn Văn Đăng, Trần Đại Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, “Quy trình chế tạo hệ vật liệu lai từ-quang có cấu trúc rỗng cho ứng dụng tăng cường hiệu ứng đốt nóng từ/quang và ảnh cộng hưởng từ T1-T2”, Sở hữu trí tuệ, số đơn SC 1-2020-00238 (Đã chấp nhận đơn hợp lệ và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp số 384/T3, tập A: 69199 A, 2020).

2- Nguyễn Văn Đăng, Phùng Thị Oanh, Đặng Văn Thành, "CHẾ TẠO VẬT LIỆU TẤM CACBON KÍCH THƯỚC NANO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐC NHIỆT KẾT HỢP VỚI NGHIỀN CƠ TỪ PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP" Sở hữu trí tuệ, số đơn SC 1-2020-00778 (Đã chấp nhận đơn hợp lệ).

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện từ, từ của vật liệu sắt điện - sắt từ BiFeO3; B2007-TN08-02; 2007 - 2008
[2] Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano; B2010-TN06-02; 2010 - 2011
[3] Nghiên cứu hiệu ứng điện-từ trên một số vật liệu multiferroic cấu trúc ABO3 dạng đơn chất và composite; ĐH2012-TN07-10; 2012 - 2013
[4] Nghiên cứu hiệu ứng từ - điện trên một số vật liệu đa pha điện từ dạng khối và kích thước nano; 103.02-2012.48; 2013 - 2015
[5] Nghiên cứu, chế tạo vật liệu hấp phụ - xúc tác dạng màng và sợi cấu trúc nano trên cơ sở nano kim loại hoặc oxit kim loại phân tán trên phế phụ phẩm nông-công nghiệp biến tính bằng các phương pháp tổng hợp hóa lý, ứng dụng trong xử lý nước thải; ĐTĐLCN.35/18; 2018 - 2020

Thành viên tham gia:

[1] Chế tạo và khảo sát tính chất quang phổ của cấu trúc nano dị chất CdSe/CdS có dạng que; B2009-TN07-09; 2009 - 2010
[2] Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các giả vật liệu hấp thụ hoàn toàn định hướng ứng dụng làm cảm biến plasmon; ĐH2014-TN07-06; 2014 - 2015

Hướng dẫn Luận án / Luận văn

Tiến sĩ:

[1] Nguyễn Văn Khiển; Chế tạo vật liệu sắt điện không chứa chì nền BaTiO3 và nghiên cứu một số tính chất điện môi, sắt điện của chúng (2018)
[2] Lê Thị Tuyết Ngân; Nghiên cứu các dị thường của trạng thái đa pha từ trong các hệ manganites (2021)
[3] Nguyễn Thị Dung; Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ nhiệt của một số vật liệu perovskite nền mangan R1-xMmMnO3 (R =La, Pr; M= Ca, Sr, Ba) (2021)
[4] Ngô Thị Lan; (2022)

Thạc sĩ:

[1] Nguyễn Ngọc Dương; Nghiên cứu tính chất điện từ của vật liệu multiferroic BaTi1-xMnxO3 trong pha lục giác (2016)
[2] Nguyễn Viết Hoằng; Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện từ của vật liệu tổ hợp trên nền BaTiO3 và manganite (2017)
[3] Lại Thị Hải Hậu; (2018)
[4] Nguyễn Chí Huy; (2018)
[5] Nguyễn Thị Ngọc Mai; (2018)
[6] Lê Thị Thu Thảo; (2019)
[7] Lưu Thị Hải Yến; (2019)
[8] Nguyễn Gia Thịnh; (2019)
[9] Đặng Nguyên Giáp; (2019)
[10] Đào Kim Chi; (2019)

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

1. Tuyển tập các đề thi trắc nghiệm Vật lý đại cương 2

Nguyễn Văn Đăng (Chủ biên), Vũ Xuân Hòa, Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Thị Dung, NXB Đại học Thái Nguyên, 2017.