Vui lòng đợi...

Phạm Thị Thu Hà

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/09/1981
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học
Học vị: Tiến sĩ
Email: haptt@tnus.edu.vn, hpthuha410@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Hóa phân tích

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
1999 - 2003 Cử nhân Đại học sư phạm Hà Nội Hóa học
2004 - 2006 Thạc sĩ Đại học Khoa học tư nhiên - ĐHQG HN Hóa phân tích
2011 - 2017 Tiến sĩ Học viện Khoa học và công nghệ - Viện Hàn Lâm KHVN Hóa phân tích

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Tham gia giảng dạy Đại học từ năm 2003 cho đến nay

Tham gia giảng dạy Cao học từ năm 2018

Hướng dẫn SV NCKH, KLTN, Luận văn thạc sĩ

Đã chủ nhiệm 01 đề tài cấp cơ sở, 01 cấp Đại học, tham gia 04 đề tài cấp bộ, 01 Nafosted

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[4] The structural transition of bimetallic Ag–Au from core/shell to alloy and SERS application
Pham Thi Thu Ha, Hoa Vu Xuan, Nguyen Dac Dien, Tran Thu Trang, Nguyen Van Truong, Tran Dang Thanh, Pham Minh Tan, Nguyen Xuan Ca
RSC Advances (SCIE, Q1) 10, 24577-24594
2020
[3] Measuring of translational and rotational local temperatures of a single gold nanocrescent in glycerol
Vu Xuan Hoa, Pham Thi Thu Ha, Emmanuel Fort, Michael Levy, Hong Nhung Tran, Luong Duy Thanh, Nguyen Xuan Ca, Phan Van Do, H. T. Van
Optik (SCI, Q1) 219, 165174
2020
[2] Synthesis and In-Depth Study of the Mechanism of Silver Nanoplate and Nanodecahedra Growth by LED Irradiation for SERS Application
Pham Thi Thu Ha, Nguyen Dac Dien, Vu Xuan Hoa, Tran Thu Trang, Nguyen Xuan Ca, Nguyen Van Truong, Pham Minh Tan, H. T. Van, Phan Van Do
Journal of Electronic Materials (SCI, Q1)
2020
[1] Synthesis and study of silver nanoparticles for antibacterial activity against Escherichia coli and Staphylococcus aureus
Vu Xuan Hoa, Thi Thanh Tra Duong, Pham Thi Thu Ha, Kha Trinh Dinh, Xuan Huong Nguyen, Van-Son Dang
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (Scopus, Q2) 9 (2), 1-7
2018
Công bố trong nước Năm
[16] Phân tích dạng kim loại cadimi và sự phân bố của chúng trong các cột trầm tích thuộc lưu vực Sông Cầu – tỉnh Thái Nguyên
Phạm Thị Thu Hà
Tạp chí Hóa học
2107
[15] Hấp phụ ion mangan (VII) trên compozit polyanilin/ vỏ lạc bằng phương pháp hấp phụ động
Bùi Minh Quý, Đinh Xuân Thành, Vũ Quang Tùng, Phạm Thị Thu Hà, Cao Thanh Hải
Tạp chí Hóa học 56 (3E12), 236-241
2018
[14] Phân tích dạng kim loại nặng (as, cr) trong trầm tích bề mặt thuộc lưu vực Sông Cầu – tỉnh Thái Nguyên
Phạm Thị Thu Hà, Vũ Xuân Hòa, Bùi Minh Quý, Vương Trường Xuân, Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự 55, 139-145
2018
[13] Tổng hợp và khảo sát các tham số ảnh hưởng đến tính chất quang của các hạt nano bạc
Vũ Xuân Hòa, Phạm Thị Thu Hà, Hà Duy Hiền
Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự 54 (04), 187-193
2018
[12] Tổng hợp và khảo sát các tham số ảnh hưởng đến tính chất quang của các hạt nano bạc
Vũ Xuân Hòa, Phạm Thị Thu Hà, Hà Duy Hiền
Nghiên cứu KH&CN quân sự-Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự 54, 187-193
2018
[11] Comparison between single and binary adsorptions of lead (ii) and cadmium (ii) ions onto polyaniline – peanut shell composite
Bui Minh Quy, Vu Quang Tung, Pham Thi Thu Ha
Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 178 (2), 15-18
2018
[10] Xác định các thông số động học của các hạt anno vàng bán nguyệt
Vũ Xuân Hòa, Nguyễn Văn Hảo, Phạm Thị Thu Hà, Phạm Minh Tân
Tạp chí nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự
2017
[9] Phân tích dạng một số kim loại Fe, Co, Mn, Ni trong trầm tích bề mặt thuộc lưu vực sông Cầu – tỉnh Thái Nguyên theo phương pháp chiết đơn
Phạm Thị Thu Hà, Vũ Xuân Hòa, Bùi Minh Quý, Vương Trường Xuân
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU
2017
[8] Nghiên cứu loại bỏ metyl da cam trong nước bằng vật liệu hấp phụ compozit polyanilin - vỏ lạc
Bùi Minh Quý, Phạm Thị Thu Hà
Tạp chí Khoa học và Công nghệ _TNU
2017
[7] Xác định các thông số động học của các hạt anno vàng bán nguyệt
Vũ Xuân Hòa, Nguyễn Văn Hảo, Phạm Thị Thu Hà
Tạp chí nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự-Khoa học và Công nghệ QS
2017
[6] Xác định các thông số động học của các hạt nano vàng bán nguyệt đơn nhất
Vũ Xuân Hòa, Nguyễn Văn Hảo, Phạm Thị Thu Hà, Phạm Minh Tân
Tạp chí KHCN Quân sự
2016
[5] Phân tích dạng kim loại Chì trong trầm tích cột thuộc lưu vực sông Cầu- Tỉnh Thái Nguyên
Phạm Thị Thu Hà
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-TNU
2016
[4] Phân tích dạng kim loại đồng, kẽm trong trầm tích cột thuộc lưu vực sông Cầu - tỉnh Thái Nguyên
Phạm Thị Thu Hà
Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học
2015
[3] Lịch sử ô nhiễm kim loại nặng hồ Trị An
Phạm Thị Thu Hà
Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học
2015
[2] Phân tích dạng một số kim loại nặng trong trầm tích hồ Trị An
Phạm Thị Thu Hà
Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học
2015
[1] Thành phần hóa học của tinh dầu lá trầu (Piper betle L.) Hải Dương
Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm, Phạm Thị Thu Hà, Khiếu Thị Tâm, Phan Thanh Phương
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2010

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy cho học phần Hóa Phân tích 1; CS2013-02; 2013 - 2013
[2] Nghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; ĐH2015-TN06-05; 2015 - 2016

Thành viên tham gia:

[1] Biên soạn giáo án điện tử học phần; CS2007-06; 2007 - 2008
[2] Nghiên cứu thành phần hóa học của một số loài Antidesma; ĐH2011-07-09; 2011 - 2012
[3] Xây dựng quy trình phân tích Pentachlorobenzen và hexachlorobenzen từ các nguồn phát thải tại khu công nghiệp Thái Nguyên; ĐH2016-TN06-04; 2016 - 2017
[4] Xác định hàm lượng kim loại nặng trong một số loại thảo dược được sử dụng phổ biến tại Việt Nam; ĐH2017-TN06-02; 2017 - 2018