Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Hiền

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/12/1980
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Tiến sĩ
Email: hiennt@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Siêu Vật liệu (Vật liệu biến hóa)

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
1998 - 2002 Cử nhân Sư Phạm Hà Nội Vật lý
2003 - 2005 Thạc sĩ Khoa học Tự Nhiên Hà Nội Vật lý Chất rắn
2011 - 2016 Tiến sĩ Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Khoa học Vật liệu

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Trung bình Trung bình Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2005 - 2019 Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[18] Structural transition and magnetic properties of Mn doped Bi0.88Sm0.12FeO3 ceramics
N. T. Hien, N. D. Vinh, N. V. Dang, T. T. Trang, V. H. Tap, T. T. Thao, L. T. Hue, P. T. Tho
RSC Advances (SCI, Q1) (10), 11947–11965
2020
[17] Effect of Wheel Speed on Magnetic Properties of Nd10Fe85−xCoxB5 (x = 0 to 40) Nanocomposite Ribbons
H. T. Van, N. D. Vinh, N. X. Ca, N. X. Truong, V. T. K. Oanh, P. V. Hai, N. T. Hien, N. V. Khien
Journal of Electronic Materials (SCI, Q2) 49, 3902-3906
2020
[16] Plasmonic hybridization in symmetric metamaterial for broadband negative refractive index: simulation, experiment and characterization
Hien Nguyen Thi, Dinh Hai Le, Son Tung Bui, Xuan Khuyen Bui, Ca Nguyen Xuan, Dinh Lam Vu
Journal of Physics D: Applied Physics (SCI, Q1) 53, 175501
2020
[15] New insights on the energy transfer mechanisms of Eudoped CdS quantum dots
P. M. Tan, N. X. Ca, N. T. Hien, H. T. Van, P. V. Do, L. D. Thanh, V. H. Yen, V. P. Tuyen, Y. Peng, P. T. Tho
Physical Chemistry Chemical Physics (SCI, Q1) 22, 6266-6274
2020
[14] Effects of ligand and chemical affinity of S and Se precursors on the shape, structure and optical properties of ternary CdS1−xSex alloy nanocrystals
H. T. Van, N. D. Vinh, N. X. Ca, N. T. Hien, N. T. Luyen, P. V. Do, N. V. Khien
Materials Letters (SCI, Q1) 254, 127387
2020
[13] Role of modifier ion radius in luminescence enhancement from 5D4 level of Tb3+ ion doped alkali-alumino-telluroborate glasses
Vu XuanQuang, Phan Van Do, Nguyen Xuan Ca, Luong Duy Thanh, Vu Phi Tuyen, Pham Minh Tan, Vu Xuan Hoa, Nguyen Thi Hien
Journal of Luminescence (SCI, Q2) 221, 117039
2020
[12] Effects of chemical affinity and injection speed of Se and Te precursors on the development kinetic and optical properties of ternary alloyed CdTe1-xSex nanocrystals
P. T. Tho, N. D. Vinh, H. T. Van, P. M. Tan, V.X.Hoa, N. T. Kien, N. T. Hien, N. X. Ca
Journal of Physics and Chemistry of Solids (SCI, Q2) 139, 109332
2020
[11] Photoluminescence properties of Cu-doped CdTeSe alloyed quantum dots versus laser excitation power and temperature
Nguyễn Thị Hiền, P.M. Tan, H.T. Van, V.T.K. Lien, P.V. Do, P.N. Loan, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Xuân Ca
Journal of Luminescence (SCI, Q2) 218, 116838
2019
[10] Synthesis, characterization and the photoinduced electron-transfer energetics of CdTe/CdSe type-II core/shell quantum dots
Nguyễn Thị Hiền, T.T.K. Chi, Nguyễn Đình Vinh, H.T. Van, L.D. Thanh, P.V. Do, V.P. Tuyen, Nguyễn Xuân Ca
Journal of Luminescence (SCI, Q2) 217, 116822
2019
[9] Synthesis and optical properties of tunable dual emission copper doped CdTe1-xSex alloy nanocrystals
H.T. Van, Nguyễn Đình Vinh, P.M. Tan, Thuy U.T.D, Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền
Optical Materials (SCI, Q1) 97, 109392
2019
[8] Tunable photoluminescent Cu-doped CdS/ZnSe type-II core/shell quantum dots
V.T.K. Lien, P.M. Tan, Nguyen Thi Hien, Vu Xuan Hoa, T.T.K. Chi, N.X. Truong, V.T.K. Oanh, N.T.M. Thuy, Nguyen Xuan Ca
Journal of Luminescence (SCI, Q2) 215, 116627
2019
[7] Photoluminescence properties of CdTe/CdTeSe/CdSe core/alloyed/shell type-II quantum dots
N. X. Ca, N. T. Hien, N. T. Luyen, V.T.K. Lien, L.D. Thanh, P.V. Do, N.Q. Bau, T.T. Pham
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 787, 823-830
2019
[6] Optical and Ferromagnetic Properties of Ni-Doped CdTeSe Quantum Dots
N. X. Ca, N. T. Hien, P.N. LOAN, P.M. TAN, U.T.D. THUY, T.L. PHAN, Q.B. NGUYEN
Journal of Electronic Materials (SCI, Q2) 48 (4), 2593–2599
2019
[5] Near-Infrared Emitting Type-II CdTe/CdSe Core/Shell Nanocrystals: Synthesis and Optical Properties
N. X. Ca, N. T. Hien, N. T. Luyen, P.M.Tan
Advances in Engineering Research and Application 63, 398-407
2018
[4] Metamaterial-based perfect absorber: polarization insensitivity and broadband
Nguyễn Thị Hiền, Bui Son Tung, Trong Tuan Nguyen, Thanh Tung Nguyen, YoungPak Lee, Manh An Nguyen, Dinh Lam Vu
Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 5, 1-7
2016
[3] Broadband negative refractive index obtained by plasmonic hybridization in metamaterials
Nguyen Thi Hien, Tung S. Bui, Sen Yan, Guy A.E. Vandenbosch, Peter Lievens, Lam D. Vu, Ewald Janssens
Applied Physics Letters (SCI, Q1) 109 (5), 2219021
2016
[2] Characterizations of a thermo-tunable broadband fishnet metamaterial at THz frequencies
Nguyen Thi Hien, Ly Nguyen Le, Pham Thi Trang, Bui Son Tung, Ngo Duc Viet, Phan Thi Duyen, Nguyen Manh Thang, Do Thanh Viet, YoungPak Lee, Vu Dinh Lam
Computational Materials Science (SCI) 103, 189-193
2015
[1] Perfect absorber metamaterials: Peak, multi-peak and broadband absorption
D.T. Viet, Nguyen Thi Hien, P.V. Tuong, N.Q Minh, P.T. Trang, L.N. Le, Y.P. Lee, V.D. Lam
Optics Communications (SCI, Q3) 322, 209-213
2014
Công bố trong nước Năm
[15] Ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên độ mở rộng vùng chiết suất âm trong cấu trúc lưới đĩa dựa trên lai hóa plasmon
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[14] Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể Bán dẫn cds pha tạp Cu
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[13] Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang của các nano tinh thể cds pha tạp ni
Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Trường Thọ
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[12] Điều khiển ánh sáng bằng tinh thể quang tử opal
Nguyễn Thị Hiền
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[11] CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THỂ LÕI/VỎ LOẠI-II CdTe/CdSe VÀ LÕI/VỎ/VỎ LOẠI-II/LOẠI-I CdTe/CdSe/ZnSe
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca
Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 188 (12/2), 9-16
2018
[10] "Mở rộng dải tần từ thẩm âm dựa trên mô hình lai hóa bậc hai cho cấu trúc đối xứng bằng phương pháp mô phỏng "
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Minh Tân
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU
2017
[9] Khảo sát ảnh hưởng của công nghệ ủ nhiệt và hợp phần lên tỉ phần pha sắt từ của hợp kim MnBi
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca
Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm-Đại học Sư phạm 2
2017
[8] Nghiên cứu mở rộng dải hấp thụ hoàn hảo sóng điện từ dựa trên siêu vật liệu
Nguyễn Thị Hiền
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU
2016
[7] Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo siêu vật liệu không phụ thuộc vào phân cực sóng điện từ
Nguyễn Thị Hiền
Tạp chí Khoa học Công nghệ-TNU
2016
[6] Decisive role of the dielectric spacer on metamaterial hybridization
Nguyễn Thị Hiền
Tạp chí Khoa học Công nghệ-TNU
2016
[5] Nghiên cứu mở rộng dải hấp thụ hoàn hảo sóng điện từ dựa trên siêu vật liệu
Nguyễn Thị Hiền
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU
2016
[4] Decisive role of the dielectric spacer on metamaterial hybridization
Nguyễn Thị Hiền
Tạp chí Ngiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự
2015
[3] Horizontally plasmon hybridization on symmetric-breaking metamaterials
Nguyễn Thị Hiền
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH Việt Nam
2013
[2] Thiết kế và chế tạo siêu vật liệu hoạt động ở tần số GHz
Nguyễn Thị Hiền
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH Việt Nam
2013
[1] Nghiên cứu vật liệu hấp thụ hoàn hảo sóng viba trên cơ sở Metamaterials
Nguyễn Thị Hiền
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ Quân sự
2013

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Vật lý bán dẫn (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 4 ngành cử nhân Vật lý; T2008-TN08-07; 2008 - 2009
[2] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Điện động lực học; CS2011-30; 2011 - 2011
[3] Ảnh hưởng của tham số cấu trúc lên độ tổn hao điện từ của vật liệu có chiết suất âm; ĐH2012-TN07-07; 2012 - 2013
[4] Nghiên cứu sự tương tác của sóng điện từ với giả vật liệu (metamaterials); ĐH2014-TN07-02; 2014 - 2015
[5] Thiết kế và chế tạo siêu vật liệu metamaterials có dải tần số làm việc rộng ở vùng sóng Rada; B2015-TN06-01; 2015 - 2016

Thành viên tham gia:

[1] Xây dựng bài giảng điện tử môn cơ học lượng tử; CS2007-05; 2007 - 2008
[2] Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang của hạt nano silica pha tâm mầu cho các ứng dụng đánh dấu sinh học; B2009-TN07-07; 2009 - 2010
[3] Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của cấu trúc nano dị chất loại II CdS/ZnSe; ĐH2011-07-07; 2011 - 2012

Hướng dẫn Luận án / Luận văn

Thạc sĩ:

[1] Nguyễn Thị Mây (Nguyễn Thị Hiền); (2017)

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

Bài tập trắc nghiệm Vật lý Đại Cương 1

Các giải thưởng khoa học

Học bổng Vallet 2013, 2014, 2015