Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Bích Liên

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/01/1990
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: lienntb@tnus.edu.vn, bichliendhkh@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

- Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường.

- Nghiên cứu/Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cho phát triển kinh tế.

- Nghiên cứu hiện trạng khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên và môi trường.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch sử dụng đất.

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2008 - 2012 Cử nhân Trường Đại học Khoa học Cử nhân Địa lí
2012 - 2015 Thạc sĩ Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Quản lý tài nguyên và môi trường

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2012 ~ Trường Đại học Khoa học Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

* Kinh nghiệm giảng dạy:

- Giảng dạy môn "Quản lý nhà nước về đất đai" - Bậc: Đại học - Từ năm 2015

- Giảng dạy môn "Môi trường & PTBV" - Bậc: Đại học - Từ năm 2016

- Giảng dạy môn "Quy hoạch & chính sách sủ dụng đất" - Bậc: Đại học - Từ năm 2016

- Giảng dạy môn "Quy hoạch sử dụng đất" - Bậc: Đại học - Từ năm 2017

- Giảng dạy môn "Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH" - Bậc: Đại học - Từ năm 2018