Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Tuyết

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/05/1983
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: tuyetnt@tnus.edu.vn, tuyetnt@tnus.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:

Ô nhiễm môi trường đất, nước; Nghiên cứu cơ bản về Khoa học đất; Công nghệ xử lý môi trường đất, nước; Các vấn đề về quản lý và sử dụng tài nguyên đất

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2001 - 2005 Cử nhân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học Môi trường/Khoa học Đất
2005 - 2007 Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học Đất

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên sâu của bản thân về các vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý ô nhiễm đất, nước; Nghiên cứu cơ bản về Khoa học Đất;Có kinh nghiệm quan trắc môi trường và làm việc trong phòng thí nghiệm

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[10] Nghiên cứu xử lý amoni (NH4+ -N) trong nước bằng than sinh học biến tính HNO3
Nguyễn Thị Tuyết, Văn Hữu Tập, Nguyễn Duy Thành
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU 188 (12/2), 67-71
2018
[9] Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni bằng tro bay trên mô hình cột
Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Hoàng Thị Bích Hồng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU 190 (14), 135-140
2018
[8] Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Tuyết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-TNU 163 (3/2), 135-140
2017
[7] Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nông nghiệp tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Nguyễn Thị Tuyết, Ngô Văn Giới
Tạp chí Khoa học đất 51, 28-32
2017
[6] Nghiên cứu ảnh hưởng của các mô hình sinh thái rừng phòng hộ ven hồ Hòa Bình đến một số tính chất đất tại tiểu khu 54 lòng hồ sông Đà và khoảnh 3 xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Oanh
Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHTN, 112 (12/2), 201-205
2013
[5] Đánh giá hiện trạng nước thải làng nghề Miến Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Bảo Trung
Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học 17 (1), 51-54
2012
[4] Dư lượng nitrat (NO3-), kim loại nặng Asen (As), Chì (Pb)và Cadimi (Cd) trong rau cải ngồng trồng tại khu vực xóm Đông, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên
Nguyễn Thị Tuyết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-TNU 96 (8), 273-277
2012
[3] Kết hợp keo tụ và fenton xử lý các thành phần hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn
Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Mai Thị Lan Anh, Chu Thị Hồng Huyền
Tạp chí Khoa học và Công nghệ,-TNU 96 (8), 261-265
2012
[2] Tác động của làng nghề tái chế kim loại Tống Xá, xã Yên Xã, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến môi trường nước
Lê Văn Thiện, Nguyễn Thị Tuyết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-TNU 53 (5), 19-24
2009
[1] The mannagement situation and use of pesticide by intensive flower production in Tay Tuu commune, Tu Liem district
Nguyễn Thị Tuyết, Phí Hùng Cường
Kỳ yếu hội thảo: Asia pacific meeting on Animal, Plant & Microbial Toxins
2008

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Ô nhiễm môi trường; CS2011-09; 2011 - 2011

Thành viên tham gia:

[1] Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Cơ sở thổ nhưỡng và môi trường đất (2 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 2 ngành KHMT; T2008-TN08-12; 2008 - 2009
[2] Biên soạn bài giảng điện tử học phần Kỹ thuật xử lý nước cấp theo hướng tích cực hóa nhận thức người học; CS2010-01; 2010 - 2010
[3] Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (3 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 3 ngành cử nhân KHMT và Địa lý.; CS2011-43; 2011 - 2011
[4] Nghiên cứu xử lý amoni (NH4+-N) trong nước bị ô nhiễm bằng than sinh học biến tính sản xuất từ phế phụ phẩm nông nghiệp; ĐH2017-TN06-05; 2017 - 2018

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

Giáo trình: Ô nhiễm Môi trường

NXB: Nông Nghiệp, Hà Nội

Năm xuất bản: 2017