Vui lòng đợi...

Chu Thị Anh Xuân

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/02/1981
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Tiến sĩ
Email: xuancta@tnus.edu.vn, xuandhkh@gmail.com; xuancta@tnus.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:

Vật liệu điện - từ, Vật liệu hấp thụ sóng vi ba, 

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2000 - 2004 Cử nhân ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội Khoa học Vật liệu
2004 - 2006 Thạc sĩ ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội Vật lý Chất rắn
2012 - 2019 Tiến sĩ Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN VN Vật liệu điện tử

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Tốt Tốt Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2004 ~ Khoa Vật lý & Công nghệ, Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

- Giảng dạy các môn học: Vật lý Đại cương, Vật lý Chất rắn, Từ học và Siêu dẫn, Tinh thể học, Vật lý linh kiện Sensor Bán dẫn - Từ; Vật lý hiện đại.

- Tham gia các hoạt động NCKH học các lĩnh vực:

+ Nghiên cứu hiệu ứng trật tự điện tích trong họ vật liệu Manganite pha tạp Pr;

+ Nghiên cứu và chế tạo một số vật liệu hấp thụ sóng vi ba trên cơ sở tổ hợp vật liệu điện môi La1.5Sr0.5NiO4 với các hạt nano từ.

- Chủ trì 01 đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy cho học phần Vật lý Đại cương 2.

- Chủ trì 01 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên: Chế tạo và nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng vi ba của hệ vật liệu La0.7Sr0.3Mn1-xTixO3

- Tham gia một số các đề tài NCKH các cấp nghiên cứu về các tính chấ vật lý của các vật liệu từ tính.

- Đã có 07 bài báo đăng trên các TC Quốc tế (ISI).

- Là Hội viên Hội Vật lý Việt Nam.

- Là Hội viên Hội Khoa học Kỹ thuật Thái Nguyên

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[6] Structural transition, electrical and magnetic properties of Cr doped Bi0.9Sm0.1FeO3 multiferroics
P.T. Phong, N.H. Thoan, N.T.M. Hong, N. V. Hao, L. T. Ha, T.N. Bach, T.D. Thanh, C. T. A. Xuan, N.V. Quang, N. V. Dang, T.A. Ho, P. T. Tho
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 813
2019
[5] Crystal structure, magnetic properties, and magnetization variation in Bi0.84La0.16Fe1-xTixO3 polycrystalline ceramic
P. T. Tho, N.X. Nghia, L.H. Khiem, N. V. Hao, L. T. Ha, Hoa.V.X., C. T. A. Xuan, B.W. Lee, N. V. Dang
Ceramics International (SCI, Q1) 45 (3), 3223-3229
2019
[4] Investigation of crystal structure and magnetic properties in Zn doped Bi0.84La0.16FeO3 ceramics at morphotropic phase boundary
P. T. Tho, N. V. Dang, N.X.Nghia, L.H.Khiem, C. T. A. Xuan, H.S.Kim, B.W.Leea
Journal of Physics and Chemistry of Solids (SCI, Q2) 462, 157-162
2018
[3] Microwave absorption properties of (100_x)La1.5Sr0.5NiO4/xNiFe2O4 nanocomposites
N.T.Bach, C. T. A. Xuan, N.T.H.Le, D.H.Manh, D.N.H.Nam
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 695, 1658-1662
2017
[2] Microwave Absorption Properties of Iron Nanoparticles Prepared by Ball-Milling
Xuan Chu Thi Anh, Bach N. Ta, Le T. H. Ngo, Manh H. Do, Phuc X. Nguyen, Dao N. H. Nam
Journal of Electronic Materials (SCI, Q2) 45 (5), 2311-2315
2016
[1] Microwave absorption properties of dielectric La1.5Sr0.5NiO4 ultrafine particles
Chu Thi Anh Xuan, Pham Truong Tho, Doan M. Quang, Ta N. Bach, Tran D. Thanh, Ng T.H. Le, Do H. Manh, Nguyen X. Phuc, Dao N. H. Nam
IEEE Transactions On Magnetics (SCI, Q1) 50 (6), 2306693
2014
Công bố trong nước Năm
[8] Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp (Sm, Co)
Chu Thị Anh Xuân, Lê Tiến Hà, Lô Thị Huế, Nguyễn Văn Khiển, Nguyễn Thị Khánh Vân, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Trường Thọ
TNU Journal of Science and Technology 225 (9), 112-117
2020
[7] CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT ÁP ĐIỆN CỦA HỆ VẬT LIỆU BaTi0,8Zr0,2O3-Ba1-yCayTiO3 (y = 15; 20; 25; 28; 28,8; 29,2; 29,6; 30; 30,4; 35)
Chu Thị Anh Xuân, Nguyễn Văn Khiển
Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 188 (12/2), 39-43
2018
[6] High-energy ball milling preparation of La0.7Sr0.3MnO3 and (Co,Ni)Fe2O4 nanoparticles for microwave absorption applications
Chu Thị Anh Xuân
Tạp chí Hóa học
2017
[5] Microwave absorption properties La1.5Sr0.5NiO4/ La0.7Sr0.3MnO3 nanocomposites with and without metal backing
Chu Thị Anh Xuân
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU
2017
[4] Chế tạo và nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng Viba của tổ hợp hạt nano (100-x)La1,5Sr0,5NiO4/xNiFe2O4
Chu Thị Anh Xuân
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU
2017
[3] Tính chất hấp thụ sóng điện từ của hệ hạt nano kim loại Fe trong vùng tần số Viba
Chu Thị Anh Xuân
Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm-Đại học Sư phạm HN 2
2017
[2] Crystal structures and magnetic properties of Bi0.84La0.16Fe0.98Ti0.02O3 Polycrystalline ceramic
Chu Thị Anh Xuân, Phạm Trường Thọ, Nguyễn Văn Đăng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU
2017
[1] Nghiên cứu khả năng hấp thụ sóng vi ba của các hạt nano điện môi La1,5Sr0,5NiO4
Chu Thị Anh Xuân, Phạm Trường Thọ, Đoàn Mạnh Quang, Tạ Ngọc Bách, Nguyễn Xuân Phúc, Đào Nguyên Hoài Nam
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học VN
2015

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Vật lý Đại cương 2; CS2011-29; 2011 - 2011
[2] Chế tạo và nghiên cứu khả năng hấp thụ sóng vi ba của hệ hạt La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3; ĐH2015-TN06-10; 2015 - 2016

Thành viên tham gia:

[1] Chế tạo và nghiên cứu hình thái, các tính chất quang của hạt vàng ứng dụng trong y sinh; B2009-TN07-01; 2009 - 2010
[2] Chế tạo và khảo sát tính chất quang phổ của cấu trúc nano dị chất CdSe/CdS có dạng que; B2009-TN07-09; 2009 - 2010
[3] Ảnh hưởng của tham số cấu trúc lên độ tổn hao điện từ của vật liệu có chiết suất âm; ĐH2012-TN07-07; 2012 - 2013
[4] Nghiên cứu hiệu ứng điện-từ trên một số vật liệu multiferroic cấu trúc ABO3 dạng đơn chất và composite; ĐH2012-TN07-10; 2012 - 2013
[5] Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT-xBCT có hệ số áp điện lớn và nghiên cứu một số tính chất của chúng; ĐH2012-TN07-11; 2012 - 2013
[6] Nghiên cứu sự tương tác của sóng điện từ với giả vật liệu (metamaterials); ĐH2014-TN07-02; 2014 - 2015
[7] Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các giả vật liệu hấp thụ hoàn toàn định hướng ứng dụng làm cảm biến plasmon; ĐH2014-TN07-06; 2014 - 2015